AED Dukenburg

6 minuten, de belangrijkste minuten voor overleven

Na een hartstilstand is tijd een belangrijke factor.
Als binnen 6 minuten eerste harthulp gegeven kan worden, zijn de overlevingskansen veel groter.

Wat doen wij?

De stichting AED Dukenburg streeft er naar om in de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg van de gemeente Nijmegen een dekkend netwerk te hebben van AED-apparaten en vrijwillige hulpverleners die deze kunnen bedienen.

 Cursussen

Wij bieden gratis (gesponsorde) AED-cursussen aan bewoners van Dukenburg en Lindenholt.

 Onderhoud

In Dukenburg en Lindenholt worden vijftig AED-apparaten in de openbare ruimte door vrijwilligers van de AED-stichtingen gecontroleerd, onderhouden en beheerd.

 Contacten

AED Dukenburg maakt prominent deel uit van de stichting HartslagNijmegen. De stichting HartslagNijmegen is partner van HartslagNu, het landelijk oproepsysteem. De stichting AED Dukenburg is partner van de Hartstichting.

Hoe werkt een AED melding?

Hoe werkt een AED melding in de wijk? En wat wordt er allemaal in gang gezet?

Waar bevinden zich de AED's in Dukenburg en Lindenholt?

De AED's waar wij voor zorgen zijn zoveel mogelijk logisch verspreid over de Nijmeegse wijken Dukenburg en Lindenholt. Ook een aantal AED's van particuliere eigenaars draaien mee in het oproepsysteem.

Hoe zien de SMS-tekstoproepen er uit?

Wanneer de 112 centralist een oproep hartfalen binnenkrijgt, wordt een SMS of appbericht gestuurd naar vrijwilligers in de buurt van het slachtoffer.

Het begin

In 2011 werd naar aanleiding van vele vragen van bewoners in Meijhorst en Dukenburg een bewonersavond belegd waar uitleg werd gegeven over de werking van de AED en het systeem van 'een keten van overleven' (combinatie van AED apparaten en opgeleide vrijwilligers in de wijken). Op deze avond werd het initiatief genomen door de stichting bewonersplatform Meijhorst om te bekijken of een AED project in Dukenburg mogelijk is waarbij dan gestart zal worden in Meijhorst waarna het over heel Dukenburg uitgerold zal worden.

Met GSO-geld (Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid) voor wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de provincie Gelderland, werden in 2012 door wijkmanagement van de gemeente Nijmegen 6 AED's aangeschaft. Na een inventarisatie van de al aanwezige AED's in Dukenburg en diverse gesprekken met adviseurs is er in 2013 een stichting opgericht met het doel een dekkend netwerk te hebben van AED-apparaten in het stadsdeel Dukenburg en vrijwillige hulpverleners die deze kunnen bedienen om, in geval van een hartfalen, vooruitlopend op de komst van de ambulance, snel en effectief hulp te kunnen verlenen.

Door bijdrages van de coöperatieve uitvaartorganisatie DELA hebben we drie AED's kunnen plaatsen. Begin 2015 heeft de stichting AED Dukenburg een toezegging gekregen van het 'Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen'. We hebben hier AED's van aangeschaft die bij hoogbouwcomplexen opgehangen zijn en we leiden bewoners van deze complexen op in reanimatie en gebruik van de AED. Bij de Talis complexen in Weezenhof en Zwanenveld en de Valckenaer in Lankforst van StandvastWonen is dit al gerealiseerd.

Lindenholt

Begin 2016 is het besluit genomen om stadsdeel Lindenholt toe te voegen aan de Stichting AED Dukenburg. Met een tweede bijdrage van het 'Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen' zijn 2017/2018 meerdere AED's in Lindenholt geplaatst en konden een tiental cursusavonden georganiseerd worden.

Ook is begin 2016 in samenwerking met HartslagNu een stuurgroep "HartslagNijmegen" opgericht die als overkoepeld orgaan moet gaan dienen om heel Nijmegen Hartveilig te maken. Eind 2017 is de stuurgroep omgezet in de stichting "HartslagNijmegen".